Osoby fizyczne

 

Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji przed sądami, urzędami i innymi instytucjami państwowymi, opiniowania dokumentów, sporządzania umów i innych aktów, udziału w negocjacjach m.in. w następujących dziedzinach: 

 

 

1. Prawo karne, prawo karne wykonawcze, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń, prawo karne gospodarcze

 

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach karnych. Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania, także w sprawach dotyczących prawa wykroczeń oraz związanych z postępowaniem karnym wykonawczym. Do zakresu usług świadczonych przez kancelarię należy m. in.:

 • reprezentacja interesów pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym (tj. przed policją lub prokuraturą) oraz oskarżycieli posiłkowych i prywatnych postępowaniu sądowym:

- co zrobić gdy prokurator odmawia wszczęcia śledztwa?

- jak postępować gdy postępowanie zostało umorzone?

- jak skutecznie dochodzić swoich praw?

 • reprezentacja podejrzanego i tymczasowo aresztowanego w postępowaniu przygotowawczym:

- jakie prawa przysługują przy zatrzymaniu?

- jakie prawa przysługują podejrzanemu podczas toczącego się śledztwa?

- jakie prawa przysługują przed  i po przedstawieniu zarzutów?

- jakie prawa przysługują tymczasowo aresztowanemu?

- możliwości działania w przypadku zastosowania innych środków zapobiegawczych (np. dozoru policyjnego czy zakazie opuszczania kraju)

- reprezentacja oskarżonego przed sądem (zastępstwo procesowe, składanie pism procesowych i zażaleń na działania organów procesowych)

 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym:

- realizacja praw przysługujących oskarżonemu podczas toczącego się postępowania,

- wnioski o dozór elektroniczny (wobec skazanych na karę niższą niż rok pozbawienia wolności i posiadających stałe miejsce zamieszkania)

 • sporządzanie wniosków o:

- warunkowe zawieszenie wykonania kary (podstawową przesłanką do warunkowego zawieszenia kary jest przyjęcie przez sąd pozytywnej prognozy społeczno-kryminologicznej wobec skazanego oraz przekonanie, że kara w takiej postaci osiągnie cele oczekiwane wobec sprawcy, a w szczególności zapobiegnie powrotowi przez niego do przestępstwa.)      

- przerwę w wykonaniu kary ze względów zdrowotnych skazanego (ciężka choroba) , rodzinnych, osobistych

- odroczenie wykonania kary (w przypadku gdy natychmiastowe wykonanie kary wiązałoby się dla skazanego/skazanej lub jego/jej rodziny ze zbyt ciężkimi skutkami)

- warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty orzeczonej kary

- zatarcie skazania

 • postępowanie odwoławcze:

- realizacja uprawnienia oskarżonego do rozpoznania sprawy przez sąd wyższej instancji; postępowanie apelacyjne oraz kasacyjne

 • pomoc w dochodzeniu odszkodowań za niesłuszne skazanie
 • pomoc w dochodzeniu odszkodowań za niesłuszne tymczasowe aresztowanie
 • reprezentacja powoda cywilnego, sporządzanie wniosków o :

- zabezpieczenie roszczenia

- zwolnienie od kosztów sądowych

- zaskarżenie wyroku w zakresie roszczeń cywilnych

 

2. Prawo cywilne

 

Reprezentacja Klienta w postępowaniu przedprocesowym oraz przed sądami, sporządzanie pism procesowych, doradztwo prawne w sprawach z zakresu m.in.:

 • prawa cywilnego w ogólności:

- powództwa o zapłatę, sprawy egzekucyjne (windykacja należności)

- powództwa z tytułu prawa własności, ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, użytkowanie wieczyste, hipoteka, zastaw, spółdzielcze prawo do lokalu)

- powództwa odszkodowawcze: odszkodowanie z tytułu nie wykonania czy nieprawidłowego wykonania zobowiązania, zadośćuczynienie

- powództwa przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym

- powództwa o ochronę dóbr osobistych, m. in.: zdrowia, wolności, wizerunku, czci, tajemnicy korespondencji, twórczości wynalazczej, artystycznej czy naukowej (prawa autorskie)

- spory pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą

- sporządzanie i opiniowanie umów cywilno-prawnych

 • prawa nieruchomości:

- sprawy wieczystoksięgowe, własność lokali, współwłasności nieruchomości, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste, ustanowienie drogi koniecznej, eksmisje, najem, zasiedzenie

- negocjacje z deweloperem, opiniowanie umów deweloperskich, spory z deweloperem

 • prawa rodzinnego:

- powództwa i wnioski z zakresu prawa rodzinnego: sprawy o alimenty, unieważnienie małżeństwa, rozwód, separację, ustalenie kontaktu z dzieckiem, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, podział majątku

 • prawa spadkowego:

- dziedziczenie testamentowe, dziedziczenie ustawowe; prawo do zachowku

- roszczenia o zapis, przyjęcie i odrzucenie spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe

 • prawa konsumenckiego:

- rękojmia (odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne i prawne zakupionego towaru), gwarancja, reklamacje, odpowiedzi na odmowę uznania reklamacji, odstąpienie od umowy

- upadłość konsumencka (umorzenie zobowiązań osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności),

 

3. Prawo pracy 

 

Szeroko rozumiana ochrona praw pracownika i pracodawcy.

 • sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu stosunku pracy:

- umowa na okres próbny

- umowa na czas określony

- umowa na czas nieokreślony

- umowy o zakazie konkurencji

- umowy o odpowiedzialności materialnej

 • reprezentowanie Klienta w negocjacjach z pracodawcą, sporach przez sądami pracy,
 • powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy, ustalenie nawiązania stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy,
 • roszczenia z tytułu:

- urlopów pracowniczych

- odpowiedzialności materialnej pracowników

- uprawnień pracowniczych

 • powództwa z zakresu dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy.